• Elpidio Pezzella

Служението е за да даваш, не да взимате


Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата. Защото Човешкият Син наистина отива според както е било определено; но горко на този човек, чрез когото се предава! Лука 22:21-22 След Пасхалната вечеря, Исус разкрива на учениците си, че сред тях има предател. Непосредствено след това, възникна въпроса относно предателството, кой от тях може да го направи, но бързо отклоняват вниманието си, върху друг аргомент, може би са били наясно, че не се отнася за тях. Всъщност, считат,че по важно е за тях да узнаят, кой ще заеме мястото на Учителя, който от своя страна не е бавен, дава още една специфична насока за поучение. Тук можем, внимателно да разсъждаваме. Царете на нациите управляват и доминират над тях и те се виждат по някакъв начин като благодетели, само защото проявяват интерес към съществуващите проблеми. По този начин интересът успява да прикрие хегемонията. Така учениците - и църквата като цяло - не трябва да търсят одобрение или да упражняват власт над другите. Който мисли, че е най-великият, е призован да служи и да се постави на мястото на подчинения. За християните начинът на живот и поведение е уникално: "И тъй, правете на другите това, което искате те да ви правят" (Матей 7:12). В сравнението между тези, които прислужват и тези, които седят на трапезата, тези, които се възползват от услугата, изглеждат по-големи. От наша гледна точка, всъщност изглежда, че по-големия е този, който бива обслужван. На практика, Исус поучаваше Своите ученици, докато вечеряха седнали на масата. Той стана от масата и свали горната си дреха, взе една кърпа и започна да мие краката на всеки ученик. Само Петър се съпротивляваше, който напълно разбра кой е Този, който прави този жест. От друга страна предателят се готвеше да предаде Учителя. Исус действа като посредник между Отец и хората като заема позицията на слуга, най - ефективният инструмент за евангелизация, който от едната страна получава, от другата предава. Той влага цялата Своя благост, любов, милост и благодат, с други думи - Своята слава и живот във нас. Според Апостол Павел, ние, които вярваме в Исус, сме били възкресени от духовна смърт и сме седнали с Него в небето, не защото го заслужаваме, а поради Неговите милости. Той е решил да ни даде Своето царство, защото ние сме Неговото стадо, един ден ще седнем на трапезата Му и с Него ще съдим Израилевите племена. Ние няма да бъдем за осъждение, а свидетелство за това, което Господ е направил за нас чрез Неговата огромна благодат. Когато, бяхме още грешници Исус се смирино се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и даде живота Си за нас. Апостол Петър ни напомня, че сме били откупени със скъпоценната кръв на Агнето (1Петрово 1:19). По онова време трябваше да платиш парична сума, за да имаш власт над един роб. Ние не сме били купени със злато или сребро, а с Неговата скъпоценна кръв, следователно сме станали Негови и сега ние Му принадлежим. Той оставил славата на Отца, избрал да се роди в кошара, живял сред нас, за да ни донесе спасение. Ние също сме призовани да служим на другите с любов, да достигнем до нуждаещите се. Този, който служи, протяга винаги ръката си да дава, а не да взима. Който злоупотрява не е достоен за доверие и от това, той трябва да се дистанцира и да се покае. Ние служим на Бога и един ден ще бъдем в Неговото присъствие, за да се наслаждаваме на всичко, което Той е приготвил за нас.

Спомени Джовани Калвино умира на 27 май 1564 г. в Женева (Швейцария). Сред едини от най - главните произведения на реформирания богослов са преводите на Библията, финансирани от валденсите, братовчед му Оливетан и с института Християнските религии, той представя принципите на евангелската вяра.

Предано 22/2018 Седмичен план за четене на Библията 27 Май 2 Летописи 1-3; Йоан 10:1-23 28 май 2 Летописи 4-6; Йоан 10:24-42 29 май 2 Летописи 7-9; Йоан 11:1-29 30 Май 2 Летописи 10-12; Йоан 11:30-57 31 май 2 Летописи 13-14; Йоан 12:1-26 01 юни 2 Летописи 15-16; Йоан 12:27-50 02 юни 2Летописи17-18; Йоан 13:1

#devotional #bulgaro

43 views