• Elpidio Pezzella

Вкоренени в Христос


Благословен да бъде оня човек, Който уповава на Господа, И чието упование е Господ. Йеремия 17:7

В 17 глава в книгата на Йеремия разкрива два дебата, който в последствие се преплитат: единият в който Господ казва на пророка Йеремия да предаде на народа на Юда в градовете Йерусалим, за предстоящото вавилонско депортиране, втория Пророка излага своите аргументи в следсвие на обмисляне. Някои думи на Йеремия изразяват чувствата, свързани с неговото служене, разкриват човека със своята човечност, призован към свята служба: „Ето те ми казват: „Къде е словото Господне? Нека дойде!“ (17:15). Трудността на призованите да говорят в името на Бог е да повярват, че това, което е обявяват, изхожда отгоре и ,че ще бъде изпълнено. Този който прогласява посланията би искал демонстрация едновременно на това което разкрива. Призованите да служат на Бога не трябва да зависят от мнението от другите или да търсят тяхното одобрение, а да останат верни на Онзи, който ги е призовал, с твърдата увереност, че Неговото слово никога няма да остане празно и ще бъде изпълнено в определеното време. Той изпраща послания за напътствие: „Така казва Господ: Проклет да бъде онзи човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа“ (17:5). Когато човек започне да се доверява на създанието, а не на Създателя, той си създава бог чрез стандартите на човешките цели и човешките нрави който има облика на друго човешко същество. Определено когато възникнат ситуации, които изглеждат противоположни на това, което Бог е установил, ние сме призовани да продължаваме да се доверяваме на Него, а не на това, което виждаме, защото Той е нашата гаранция. Който се уповава на Него " .... ще бъде като дърво насадено при вода, Което разпростира корените си при потока, И няма да се бои, когато настане пекът, Но листът му ще се зеленее, И не ще има грижа в година на бездъждие, Нито ще престане да дава плод“ (17:8). Това дърво дори във времена на суша (криза и несгоди) няма да се поклати. Врагът би искал да ни превърне в хладки, безчувствени християни, поради трудностите които срещаме, но ние не трябва да се поддаваме, освен да слушаме и да се покоряваме. “Които отстъпват от Мене, ще бъдат на пръст написани, защото оставиха Господа, извора на жива вода“ Този пасаж ни напомня, откъс, в който книжниците и фарисеите довеждат при Исус една жена хваната в прелюбодейство, Който обаче, се навел надолу и започнал да пише нещо на земята с пръста Си. Всъщност, можем само да предположим какво е писал Исус, да кажем, че той е направил списъка на добрите и лошите и сред първите със сигурност, имената на обвинителите на жената не се появяват. Тези мъже бяха убедени, че служат на Бога, имаха в ръцете си, цялата сила - камъка с който искаха да хвърлят по жената, която е извършила грях. Източник на тяхната сила, включваше спазване на закона, изпълнението на тяхното привидно послушание към Бог беше затворено в ръката им, готови да вдигнат ръката си и да нападнат. Всъщност нашите ръце, трябва да бъдат издигнати и отворени - само за да хвалим Бога. Несъзнателно бихме могли да бъдем подведени от нашият плътски ум, обгърнат в егото, да кажем или да направим нещо - далеч от онова, което бихме искали да следваме: „ като дърво което пуска корените си при потока“. Мнозина използват израза „Следвай сърцето си!“ и не се взема в предвид, Писанията които напомнят, че „Сърцето е измамливо повече от всичко, И е страшно болно; кой може да го познае?“ (17:9), тъй като сърцето е седалище на всички наши страсти и плътски емоции. Именно този факт има предвид Павел, като напомня на Тимотей да избяга от младежките страсти. Пророкът пита кой е в състояние да познае сърцето, а Бог му отговаря: „Аз, Господ, изпитвам сърцето, Опитвам вътрешностите, За да въздам всекиму според постъпките му, И според плода на делата му“ (17:10). Господ не изследва нашите емоции, а мислите на нашия ум. Апостол Павел, в посланието си, казва, че ние можем да имаме Христовия ум, въпреки, че нашите мисли не отговарят на Божиите. С оглед на това, което сме и нашите нужди винаги има сигурност - увереността да се надяваме: „Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен; Спаси ме и ще бъда спасен; Защото с Тебе аз се хваля” (Йеремия 17:14).

Предано 42/2018 Седмичен план за четене на Библията 14 октомври, Исая 43-44; 1 Солунци 2 15 октомври, Исая 45-46; 1 Солунци 3 16 октомври, Исая 47-49; 1 Солунци 4 17 октомври, Исая 50-52; 1 Солунци 5 18 октомври Исая 53-55; 2 Солунци 1 19 октомври Исая 56-58; 2 Солунци 2 20 октомври Исая 59-61; 2 Солунци 3

#devotional #bulgaro

17 views