Живот движен от Духа

03.06.2019

Духът и невестата казват: «Ела!» И нека всеки, който чуе, каже: «Ела!» И жадният нека дойде и който иска, нека вземе даром от животворната вода.
Откровение 22:17

Това събитие, описано в заключителните редове на последната книга на Новия Завет,  може да се счита, че е все още далеч от нас. Духът винаги действа в полза на вярващите, на църквата, на всяко живо същество и на самото творение. Ако в последните страници на Писанието е описано, Бог е Алфа и Омега, Битие разказва: "В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата. И Бог каза: “Да бъде светлина„. И стана светлина" (Битие 1:1-3). Преди светът да приеме този аспект, който ние познаваме, писателят на Битие разказва как земята е била безформена, празна и безжизнена. Духът на Бога се носеше над водите, над безформена маса, която е била все още в хаос и тъмнина. Преди Божият Дух да работи за нашето съществуване, ние също бяхме безформена, празна и безжизнена маса; без същност и продуктивност. Но един ден, още преди Бог да е изговорил творческите императиви да бъде! Той започна да се движи към нас, докато не  каза: „ Да бъде светлина“. В светлината на Неговата повеля, Духът ни убеждава за грях, открива ни бездната на нашето помрачение, без никакво бъдеще. Едва когато оставим Неговото Слово да стане светилник на нозете ни,  ще имаме светлината на живота. Мнозина твърдят, че първопричина на всяко битие е водата, но единствено светлината е съществена, поради нейната топлина, която затопля и дава живот. Тя е фундаментална, всъщност първата дума, която Бог изрече, е "Да бъде светлина".

Ние не виждаме Господ, но чуваме гласа Му, чрез Писанието. Физически не сме виждали Исус, но имаме свидетелствата на очевидци които  го описват и представят, защото го бяха познали.Така чрез Светия Дух и Неговото учение,  духът ни свидетелства за него; благодарение на Него можем да изповядаме Христос като наш Господ. Днес има тенденция да се говори и злоупотребява по отношение ролята и служението на  Духа, дори и чрез невъобразими начини и проявления, с единствената цел да се постигнат лични интереси. А където е Божият Дух, има яснота, решимост и спокойствие. Там, където Той наистина присъства, църквата живее в очакване на завръщането на Господа. Расте желание на поклонничество което ни изпълва с ясен смисъл в този живот, като осъзнато пътуване там: „където крадец не приближава, и което молец не поврежда“. Когато Духът действа вярващите се насърчават да търсят невидимите   неща - трайни и вечни, защото видимите са плодовет и даровете на драма и театър. Църквата, водена от Духа, проповядва спасение в името на Исус, защото Той е бил изпратен до нас, така че "ще получите сила, когато Святият Дух дойде върху вас, и вие ще бъдете мои свидетели ..." (Деяния 1:8а). Ние сме облечени със сила, за да бъдем свидетели на Исус: "Ще ми бъдете свидетели в Ерусалим, в Юдея и Самария, и до всички краища на земята" (ст.8б); като започнем от нашия дом,  на работното място (Юдея) отвъд тях (Самария) и там, до където достигнем (края на земята). За това се моля А Бог на всяка благодат, който ви е призовал за Своята вечна слава в Христос (Иисус), да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, всеки ден да изповядвате и известявате Благата вест: в един свят, нуждаещ се от Неговото Евангелие. Никой не може да избяга от отговорността да свидетелства Евангелието, тъй като нашата същност като християни постепено ще  избледнее.

 

 

Предано 23/2019
Седмичен план за четене на Библията

03 юни 2 Летописи 19-20; Йоан 13:21-38
04 юни 2 Летописи 21-22; Йоан 14
05 юни 2 Летописи 23-24; Йоан 15
06 юни 2 Летописи 25-27; Йоан 16
07 юни 2 Летописи 28-29; Йоан 17
08 юни 2 Летописи 30-31; Йоан 18:1-18
09 юни 2 Летописи 32-33; Йоан 18:19-40

 Джовани Диодати е роден на 3 юни 1576 г. в Женева. Той е известен най-вече на неговия превод на Библията на италиански (1607) и на френски (1644), първият,  който се чете от повечето италианци.

Please reload